Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len “GDPR”)

Spoločnosť Gramina s.r.o. zapísaná v obchodnej registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, Vložka číslo:  39984/V, ulica Na Balotách 12, 04413 Valaliky vedený ako správca alebo spracovateľ osobných údajov, Vás ako našich zákazníkov alebo používateľov webových stránok www.lightsteelbuild.com, informuje o nižšie opísanom spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

 • Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať.
 • Na aké účely a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať.
 • Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané.
 • Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať.
 • Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.
 • V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@lightsteelbuild.com.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame iba v súvislosti s poskytovaním našich produktov alebo služieb firemným alebo individuálnym zákazníkom. Keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo webových stránok, môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých údajov o sebe alebo o Vašej spoločnosti.

Spracované údaje môžu byť najmä:

 • Vaše meno a priezvisko
 • obchodná firma
 • adresa alebo sídlo spoločnosti
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnení našich povinností, tj. Vo väčšine prípadov riadne uzavretej zmluvy alebo objednávky. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie považujeme za náš oprávnený záujem, a ich neposkytnutie môže viesť k nepodpísaniu zmluvy, obmedzenie nášho zmluvného plnenia alebo neodpovedaniu na Vami položené otázky.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme spracovávať My. V rámci spoločnosti Gramina s.r.o. majú k Vašich osobným údajom prístup len tí zamestnanci, ktorí na to majú dôvod, napríklad preto, že sa podieľajú na poskytovanie produktov alebo služieb pre Vás.

Vaše osobné údaje môžeme na uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, ktorí napríklad zaisťujú prípadné dodatočné služby. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

Spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové, telekomunikačné alebo iné IT služby.

Obchodným partnerom, ktorých tovary alebo služby pre Vás dodávame.

Účtovným subjektom, Externým daňovým poradcom alebo advokátskej kancelárii.

Našej zmluvnej projekčnej kancelárii, ktorá je vedená pod spoločnosťou BORABELA Design sro so sídlom Anenské námestie 948/3, 110 00 Praha 1, IČO: 03875440

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu a ešte 10 rokov potom, alebo po dobu trvania vášho súhlasu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctva, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu
 • právo na vymazanie ( “právo byť zabudnutý”)
 • právo na obmedzenie spracovanie údajov
 • právo namietať proti spracovaniu
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal/a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@lightsteelbuild.com. Prípadnú sťažnosť môžete podať na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie.

Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvý poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak:

 • už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 • spracovanie je protiprávne
 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie
 • nám to ukladá zákonná povinnosť

Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že ich môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018 a sú k dispozícii na našich webových stránkach.